VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
pro prodej produktů a služeb 

1. OBECNÁ USTANOVENÍ
1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "Podmínky") platí pro prodej produktů a služeb prodávajícím, kterým je Sweet Life bv, DIČ BE0541.356.010 sídlící na adrese Jan Boonlaan 42, 1500 Halle, Belgie. Spadáme tedy pod belgickou jurisdikci a jsme zaregistrovaní pod Kruispuntbank van Ondernemingen, FOD Economie, K.M.O. v Belgickém království, uzavřených s kupujícím přes rozhraní webových stránek prodávajícího.
1.2. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále také „zákazník“ či „účastník“).
1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
1.4 Tyto obchodní podmínky jsou uvedeny na webových stránkách prodávajícího a platí pro prodej produktů a služeb prodávajícího na webových stránkách:
www.swalens.eu a dalších podstránkách přesměrovaných např. z domén BelgickeCokolady.cz, ChocolateBruges.be, Folkloracek.cz, Katka.be, ZlatyZivot.cz, YourGoldenLife.eu.

2. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
2.1. Označení produktu (zboží nebo služby), popis jeho hlavních vlastností a cena, včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH, je uvedeno na vybraném webovém rozhraní prodávajícího. Nabídka prodeje zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webovém rozhraní.
2.2 Prodejní formulář obsahuje vždy informace o zákazníkovi, objednávaném produktu, zboží nebo službě, ceně včetně uvedení daní a poplatků, způsobu úhrady kupní ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení a informace o nákladech spojených s dodáním produktu či poskytnuté služby. U on-line produktů náklady na dodání účtovány nejsou. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zákazník sám, přičemž tyto se neliší od základní sazby.
2.3. Smluvní vztah mezi prodávajícím a zákazníkem vzniká odesláním objednávky (nikoliv až po potvrzení objednávky). Objednávku podá zákazník kliknutím na tlačítko „Odeslat “. Od tohoto momentu vznikají mezi ním a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí uvedených v prodejním formuláři. Prodávající vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.
2.4. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání a zákazník má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
2.5. Zákazník souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy.
2.6. Smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložen v elektronickém archivu prodávajícího po dobu 5 let od jejího uzavření za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.
2.7. Prodávající je povinen poskytnout či dodat produkt/zboží/službu, které si zákazník objednal a zákazník se zavazuje produkt/zboží/službu převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu. Povinnosti dodat produkt/zboží/službu je prodávající zbaven v případě vyprodání zásob, o čemž bude zákazník informován.
2.8. Vlastnické nebo užívací právo k produktům/zboží přechází na zákazníka zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.
2.9. Zákazník je srozuměn s tím, že pro řádné užívání online vzdělávacích produktů, webinářů a konzultací je třeba z jeho strany splnit technické požadavky a mít aktualizovaný
software. V případě použití jiného než vyžadovaného software nebo při použití požadovaného, ale neaktualizovaného softwaru (např. internetového prohlížeče) může být omezena funkcionalita.

3. CENA, ZPŮSOB ÚHRADY
CENA
3.1. Cena produktů, zboží a služeb, včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH,
je uvedena na vybraném webovém rozhraní prodávajícího. Cena je vždy uvedena i na prodejním formuláři.
3.2. U vybraných produktů prodávajícího (fyzické zboží) je zákazník společně s cenou povinen zaplatit i náklady spojené s jeho balením a dodáním. Cena za balení a dodání je vždy uvedena na prodejním formuláři, je-li prodávajícím účtována.
3.3. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy zákazníkovi daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení produktu, zboží či služby.
MĚNA
3.4. Prodávající přijímá platby v měně EUR. Pokud je možné přijmout platbu v různých měnách, tak měnu, ve které bude platba provedena, si vybírá zákazník v prodejním formuláři. Po změně volby státu v prodejním formuláři se zobrazí cena ve vybrané měně přímo na prodejním formuláři.
ZPŮSOB ÚHRADY
3.5. Cenu produktu/zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží hradí
zákazník bezhotovostně způsobem a na účet zvolený v prodejním formuláři. Pro vybrané produkty je nabízena možnost úhrady v hotovosti při odběru v místě sídla dodavatele nebo v místě pořádání akce a platí, pouze pokud je tato možnost uvedena na prodejním formuláři.
3.6. Pro bezhotovostní platby jsou platební metody napojeny na platební bránu, která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet a hesla k elektronickému bankovnictví jsou zadávána pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu.
3.7. Zákazník je povinen uhradit cenu společně s uvedením správného variabilního symbolu platby, jinak prodávající nebude schopen platbu identifikovat a poskytnout včas požadované plnění.
3.8. Kupní cena je splatná do 14 dnů od uzavření smlouvy (od data vystavení faktury), není- li uvedeno jinak, závazek zákazníka uhradit cenu za produkt/zboží či službu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
3.9. Jakákoli faktura, která zůstane neuhrazena v den splatnosti, tj. 30 dnů po datu vystavení faktury, bude navýšena ze zákona Belgického království a bez dalšího upozornění na prodlení s úrokem z prodlení minimálně 12 % ročně nebo v případě navýšení na úrocích, 2 % nad diskontní sazbou Národní banky Belgie, ode dne faktury a minimálně 7,00 €; po oznámení o prodlení se výše dluhu automaticky zvýší o 15 % a minimálně 62,00 EUR jako konvenční kompenzační doložka. Pouze bruselské soudy Belgického království jsou příslušné pro všechny spory.

4. DODACÍ PODMÍNKY
4.1. U online produktů se dodáním rozumí zaslání přístupových údajů ze strany prodejce na emailovou adresu zákazníka uvedenou v prodejním formuláři, případně zasláním odkazu URL adresy.
4.2. Aktivační a přístupové údaje poskytne prodávající zákazníkovi až po zaplacení celé kupní ceny a to nejpozději do tří dnů, není-li uvedeno jinak.
4.3. V případě fyzického zboží (CD, DVD, knih, zboží, dárkových předmětů, apod.) prodávající dodává a doručuje objednané zboží dle velikosti a váhy dle aktuálního sazebníku přepravce, v co nejkratším termínu, obvykle do 2-10 pracovních dnů od obdržení platby. Místo dodání je stanoveno na základě prodejního formuláře zákazníka. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na adresu uvedenou v prodejním formuláři.
4.4. Kupující je povinen zboží doručené formou poštovní zásilky převzít. V případě, že kupující bezdůvodně odmítne převzít zboží doručované zásilkou nebo v případě, že si kupující zásilku, která byla uložena u doručovatele, nevyzvedne, je kupující povinen uhradit dodavateli náklady na opětovné doručení, pokud o něj požádá.
4.5. V případě online konzultace nabídne prodávající zákazníkovi minimálně dva termíny pro online konzultaci v co nejkratším termínu, obvykle do 5-20 pracovních dnů od obdržení platby. Zákazník je povinen jeden z nabídnutých termínů přijmout. Zákazníkovi je umožněno dohodnout se s prodávajícím maximálně 1x na odložení termínu, vždy nejpozději do 48 hodin před dohodnutým termínem. Za splnění dodávky se považuje nenavázání komunikace se zákazníkem z důvodu na straně zákazníka.
4.6. V případě osobní konzultace s uvedením místa konzultace nabídne prodávající zákazníkovi minimálně dva termíny pro konzultaci v co nejkratším termínu, obvykle do 5-20 pracovních dnů od obdržení platby. Zákazník je povinen jeden z nabídnutých termínů přijmout. Zákazníkovi je umožněno dohodnout se s prodávajícím maximálně 1x na odložení termínu, vždy nejpozději do 48 hodin před dohodnutým termínem. Za splnění dodávky se považuje nedostavení zákazníka do dohodnutého místa konzultace.

5. ZABEZPEČENÍ A OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV
5.1. Prodávající využívá elektronickou ochranu software a zákazník je povinen zakoupený software aktivovat způsobem, který mu bude zaslán spolu s odkazem ke stažení. Jedna aktivace je spojena s jedním fyzickým počítačem zákazníka a při výměně hardware je tak nutné provést opětovnou aktivaci.
5.2. Přístupové údaje k online produktům či na příslušnou URL adresu jsou určeny pouze
pro osobní potřebu zákazníka. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu k online produktu či poskytnuté URL adrese. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za zneužití uživatelského jména a hesla třetí osobou.
5.3. Produkty, které prodávající prostřednictvím webového rozhraní prodává (software, online vzdělávací programy, webináře, semináře, prezentace, knihy, CD, DVD) včetně jejich náplně, podléhají právní ochraně dle autorského práva. Je zakázáno jejich jakékoli šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora! Oprávnění k výkonu práva autorské dílo užitím může být zákazníkovi poskytnuto jen na základě licenční smlouvy.
Zákazník odpovídá prodávajícímu za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.

6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
6.1. Odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele
Je-li kupující spotřebitelem, má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí/dodání produktu, zboží, a to bez udání důvodu a jakékoliv sankce. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.
Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosím Vás o dodržení níže uvedených podmínek:
·  Nejpozději 14. den po převzetí produktu/zboží musí být prodávajícímu odeslán projev vůle o odstoupení od smlouvy.
·  Formulář pro odstoupení od smlouvy je připojen na konci těchto VOP.
·  Odešlete formulář prosím emailem na info@folkloracek.cz spolu s uvedením čísla objednávky, jména a data nákupu.
·  fyzické produkty doručte zpět na vlastní náklad na adresu Jan Boonlaan 42, 1500 Halle, Belgie a to nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. V rámci tohoto odstoupení, doporučuji vracet v původním neporušeném obalu, zboží by nemělo nést známky použití, mělo by být nepoškozené, kompletní a s kopií dokladu o koupi. Neposílejte zboží na dobírku.
Odstoupení od smlouvy také nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči či u smluv o poskytování služeb.
·  Peníze za produkt/službu Vám budou vráceny stejným způsobem, jako byly obdrženy a to do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Prodávající není povinen zákazníku vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu zákazník předá zboží nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal a potvrdí přijetí opravného daňového dokladu.
·  V případě odstoupení zákazníka od smlouvy na online vzdělávací produkt, je prodávající oprávněn neprodleně po doručení odstoupení zákazníkovi deaktivovat a znemožnit přístup do členské sekce programu.
6.2. Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího
Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu, pokud zjistí, že druhá strana porušila smlouvu podstatným způsobem. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení této smlouvy považuje:
·  prodlení zákazníka s úhradou kupní ceny nebo dílčí úhrady (splátky) více jak 10 dnů po době splatnosti;
·  porušení povinností na ochranu autorského práva (čl. 5 VOP) ze strany zákazníka.

7. PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMACE
7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, tj. práv z vadného plnění, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy Belgického království.
7.2. Prodávající odpovídá zákazníkovi, že zboží při převzetí nemá vady. V případě, že věc při převzetí není ve shodě s kupní smlouvou, má zákazník právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu produkt/zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě.
7.3. Vadné plnění uplatňuje zákazník bez zbytečného odkladu u prodávajícího, nejpozději však do dvou let od převzetí zboží.
7.4. Pro reklamaci nás prosím kontaktujte emailem na adrese info@folkloracek.cz. Součástí reklamace by mělo být přiložení kopie dokladu o koupi a popis závady. O způsobu vyřízení reklamace budete informováni emailem.
7.5. Zákazník může požadovat bezplatné odstranění vady, přiměřenou slevu z ceny a není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad. Není-li oprava nebo výměna možná, na základě odstoupení od smlouvy může zákazník požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.
7.6. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě.
7.7. Prodávající není povinen nároku zákazníka vyhovět, pokud prokáže, že tento před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití. Rovněž prodávající neodpovídá za závady, které mohou vzniknout zákazníku díky pomalému internetovému připojení kupujícího, neaktualizovanému internetovému prohlížeči či nenainstalovanému povinnému softwaru pro spuštění webináře či online produktu, které není schopen ovlivnit. On-line vzdělávací produkty a webináře obsahují pouze návody a doporučení, prodávající rovněž neodpovídá za úspěch či neúspěch zákazníka při aplikaci v praxi.

8. GARANCE VRÁCENÍ PENĚZ
8.1. Protože mi velice záleží na Vaší spokojenosti s našimi produkty, poskytuji Vám
u vybraných produktů (online vzdělávací programy a webináře) možnost až do 30 dnů od zakoupení, tj. zaslání přístupového odkazu či URL adresy na vámi uvedenou emailovou adresu, odstoupit od smlouvy s garancí vrácení peněz pro případ, že s produktem nebudete spokojeni či zjistíte, že zakoupený trénink či program není pro vás vhodný. Zda je garance
u konkrétního produktu poskytována, je uvedeno na webových stránkách vámi vybraného produktu, resp. přímo u platebního formuláře.
8.2. Odstoupení od smlouvy v případě nespokojenosti zašlete elektronickou formou na info@folkloracek.cz s prohlášením, že od smlouvy odstupujete a s přiložením kopie faktury/daňového dokladu a data nákupu.
8.3. Peníze Vám budou vráceny stejným způsobem, jako byly obdrženy, a to do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy a zaslaného potvrzení o přijetí opravného daňového dokladu na mou emailovou adresu. Po obdržení žádosti dojde automaticky
k deaktivaci Vašeho přístupu k produktu.

9. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI
9.1. Všechny naše produkty a služby, které slouží pro vzdělávací a informační účely jsou pouze návody a doporučení, nejsme jakkoliv odpovědný za Váš úspěch či neúspěch při jejich aplikaci v praxi. Po celou dobu trvání on-line produktu nebo služby jste plně svéprávní a plně zodpovědní za své jednání, chování a své rozhodování. Váš úspěch je odvislý od řady dalších faktorů, které nemohu ovlivnit, jako např. Vašich dovedností, možností, znalostí, schopností, obětavosti, vašeho rozhodnutí, situace na trhu, obchodních znalostí, zdravotního stavu apod.
9.2. V případě vzdělávacích produktů nebo služeb v oblasti osobnostního a duchovního rozvoje bych Vás rád upozornil na fakt, že v jejich průběhu můžete být vystaveni fyzickému, psychickému či emocionálnímu zatížení a je plně na Vaší zodpovědnosti a rozhodnutí, zda navrhovaná cvičení nebo úkoly podstoupíte či nikoliv. Účast v programech nebo využití služeb v oblasti osobnostního a duchovního rozvoje je určena zdravým svébytným lidem, kteří mají zájem o osobní růst a kteří netrpí žádnou duševní či mentální poruchou.  Nezletilé děti by měly být po celou dobu pod dohledem rodičů či jiné zletilé osoby.
9.3. Rád bych Vás upozornil, že informace obsažené v našich produktech nemohou nahradit individuální konzultaci kvalifikovaného odborníka. Rovněž nemohou nahradit odbornou nebo lékařskou pomoc a péči. Produkty mohou obsahovat informace o produktech a službách třetích osob a i tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením mého názoru k dané problematice.
9.4. Služby a produkty poskytujeme "tak, jak jsou" bez jakýchkoli záruk, ať vyjádřených nebo mlčky předpokládaných, mimo jiné včetně předpokládané záruky obchodovatelnosti a vhodnosti pro určitý účel.

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
10.1. Jako prodávající plně respektujeme důvěrný charakter Vašich dat, která vyplňujete do objednávky a poskytujete mně. Data jsou zabezpečena a chráněna proti zneužití. Používáme je k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci Vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s Vámi, tedy veškeré zákaznické administrativy a rovněž k marketingovým účelům. Tato data jsou ukládána v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytována třetím stranám.
10.2. Podle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) máte jako kupující právo na přístup (právo na poskytnutí seznamu zpracovávaných informací o své osobě), právo na opravu (osobních údajů, které mi nahlásíte, že nesouhlasí), právo na výmaz (právo být zapomenut, pokud neexistuje nadřazený zákonný důvod o uchování osobních údajů déle), právo na omezení zpracování (např. znepřístupnění Vámi vybraných osobních údajů nebo dočasné odstranění zveřejněných údajů z internetových stránek), právo na přenositelnost dat (data obdržíte ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu), právo vznést námitku (v ppřípadě, že nelze vyhovět Vašemu právu na výmaz, můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro jiný účel, například přímého marketingu nebo profilování) a v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás pomocí emailu na adresa info@folkloracek.cz nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
10.3. V souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) zpracováváme Vaše data a osobní údaje na základě oprávněného zájmu správce, nezbytné pro splnění smlouvy nebo nezbytné pro splnění právní povinnosti pouze po minimální nutnou dobu a v co nejmenším nutném rozsahu vzhledem k účelu jejich zpracování. Dále zpracováváme Vaše data a osobní údaje na základě vašeho dobrovolného, účelného, prokazatelného a informovaného souhlasu, který můžete kdykoliv odvolat. Pokud svůj souhlas s účelem zpracování odvoláte, budou Vaše data bez prodlení vyřazena ze zpracování, pokud je nebude nutné zpracovávat z jiných právních důvodů (např. nezbytných pro splnění smlouvy nebo pro splnění právní povinnosti).
10.4. Uplatnění práva na přístup a opravu
Na požádání Vám podle možností obratem, písemně a v souladu s vaším právem na přenositelnost dat oznámím, zda a jaké osobní údaje mám o Vás zaznamenané. Pokud by navzdory našim snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravíme. Pokud máte otázky týkající se zpracování Vašich osobních údajů, nebo si přejete odvolat svůj souhlas, kontaktujte nás prosím obratem na info@folkloracek.cz, kde jsme Vám k dispozici nejen v případě žádosti o informace, ale i v případě podnětů nebo stížností.
10.5. Uplatnění práva na výmaz a omezení zpracování
Chceme Vaše údaje použít k tomu, abychom Vás mohli informovat o našich produktech a službách nebo našich partnerů, zjistit Váš názor na ně, případně připravovat pro Vás personalizované zprávy na základě Vaší reakce na našich webech nebo v emailech. Účast na takovýchto akcích je samozřejmě dobrovolná.
Pokud byste s nimi nesouhlasili, máte právo svůj souhlas kdykoliv odebrat a můžete nám to kdykoliv oznámit, abychom mohli Vaše údaje podle toho zablokovat. V případě emailové komunikace se z odběru můžete kdykoliv jednoduše odhlásit s pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého mého emailu. V případě SMS odesláním zprávy „STOP SMS vasetelefonnicislo“ na kontaktní email.
10.6. Automaticky získané osobní údaje
Když navštívíte naše webové stránky, zaznamenají námi používané webové servery a služby standardním způsobem informace o zařízení, informace z protokolu, IP adresu, která Vám byla přidělená poskytovatelem internetových služeb, používaný internetový prohlížeč, webovou stránku, z které nás navštívíte, webové stránky, které u nás navštívíte a také datum a délku návštěvy. Tyto informace jsou používány za účelem měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek a jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu správce a mohou být zpřístupněny dalším zpracovatelům i bez toho, abych je Vám musel oznamovat.
10.7. Automaticky získané údaje o chování návštěvníka na webu a cookies
Automatické získávání a zpracování údajů o chování návštěvníků webu pro marketingové účely (cílení reklamy) je možné pouze na základě Vašeho souhlasu a je aktivováno z Vašeho podnětu, vyjádřeného aktivním zaškrtnutím možnosti „Souhlasím“, která následuje za upozorněním v dolní části webové stránky. Údaje o chování návštěvníka na webu mohou být zpřístupněny dalším zpracovatelům. Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje získávání údajů o chování návštěvníků webu.
Údaje o Vašem chování se mohou ukládat jako malé soubory “cookies” ve Vašem zařízení, usnadňují navigaci a zajišťují vysokou míru uživatelského komfortu webové stránky. Dále se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého zařízení navštívili mé stránky. Do souborů cookies se neukládají žádné osobní údaje.
Souhlas se získáváním a zpracováním údajů pro marketingové účely lze vzít kdykoliv zpět, a to pomocí změny nastavení Vašeho internetového prohlížeče. Případně můžete používání cookies také deaktivovat přímo ve Vašem internetovém prohlížeči.
10.8. Sdělené osobní údaje
Vaše osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když mi je poskytnete z vlastní vůle, například v rámci registrace přes webový formulář, přihlášením do ankety, vypsání cen nebo vyplněním objednávky. Na každém takovém místě je vždy srozumitelně uvedeno jaké údaje a za jakým účelem je poskytujete.
10.9. Vyslovení souhlasu se zpracováváním osobních údajů
Pro získání prokazatelného souhlasu elektronickou cestou využívám technologii double opt- in. Znamená to, že na Vaši e-mailovou adresu zašlu zprávu, ve které zcela jasně a srozumitelně uvedu, za jakým účelem osobní údaje poskytujete (proč), v jakém rozsahu budou zpracovávány (k čemu). V případě, že si budete přát udělit tento souhlas, kliknete na potvrzovací odkaz v této zprávě a tím učiníte svůj jednoznačný projev vůle. V případě, že souhlas neposkytnete, budou Vaše data vyřazena ze zpracování.
10.10. Zpracovávání osobních údajů
Správcem vašich osobních údajů je Kateřina Swalens Hejdová DIČ: BE0763.641.606 a Dušan Swalens DIČ: BE0534.357.063, se sídlem v Jan Boonlaan 42, 1500 Halle, Belgie. Spadáme tedy pod belgickou jurisdikci a jsme zaregistrovaní pod Kruispuntbank van Ondernemingen, FOD Economie, K.M.O. v Belgickém království.
Zpracovatelem osobních údajů jsou (nebo mohou být):
SmartSelling a.s., Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, Česká republika, DIČ: CZ29210372 Smartsupp.com s.r.o., Milady Horákové 13, 602 00 Brno, Česká republika, DIČ: CZ03668681 Facebook Ireland Ltd, 4 Grand canal square, Dublin 2, Irsko, VAT IE9692928F
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
a další.
Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů. Naši zaměstnanci, spolupracovníci, agentury, obchodníci a dodavatelé jsou z naší strany vázáni mlčenlivostí, diskrétností a všichni bez výjimky podléhají Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR).

11. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO VYBRANÉ PRODUKTY
A) Podmínky splátkového prodeje
·  Prodej na splátky je umožněn pro nákup online vzdělávacích produktů označených prodejcem.
·  Splátkový kalendář - počet splátek a jejich výše, je uveden na webových stránkách produktu.
·  Možnost hrazení kupní ceny ve splátkách si zákazník volí při vyplňování prodejního formuláře.
·  V případě zvolení hrazení kupní ceny ve splátkách a použití platební karty zákazník souhlasí s provedením opakovaných plateb jednotlivých splátek z jeho platební karty až do úplného splacení zakoupeného produktu nebo služby.
·  V případě hrazení kupní ceny ve splátkách jsou přístupové údaje, příp. odkaz na URL adresu zákazníka, poskytnuty na jím uvedenou emailovou adresu po uhrazení a připsání první splátky na účet prodávajícího.
·  Přístup k online vzdělávacímu produktu před úplným zaplacením kupní ceny
má kupující zajištěn za předpokladu řádného plnění splátkového kalendáře, tzn., že hradí dílčí splátky řádně a včas.
·  Prodávající má právo pozastavit přístup zákazníka do online vzdělávacího programu/produktu, který je v prodlení s hrazením jakékoliv faktury s dílčí splátkou více jak 1 den po splatnosti faktury.
·  Přístup zákazníka prodávající obnoví po uhrazení faktury/faktur po splatnosti.
·  U splátkového prodeje může zákazník garanci vrácení peněz uplatnit nejpozději do 30 dnů od zaslání přístupových údajů po uhrazení 1. splátky.
·  Prodlení zákazníka s úhradou dílčí splátky více jak 10 dní po době splatnosti se považuje za podstatné porušení smlouvy a prodávající má právo z uvedeného důvodu od smlouvy odstoupit.
·  Zákazník bere na vědomí, že prodávající není povinen zajistit zákazníkovi nárokové živé konzultace, webináře apod., pokud tyto byly součástí online vzdělávacího programu/produktu a proběhnou v době, kdy byl zákazníkovi zamezen přístup do programu pro neplnění jeho uhrazovacích povinností dle VOP.

 B) Živé akce - kurzy
·  Účastník se na kurz přihlašuje prostřednictvím webového rozhraní vybraného produktu, odesláním prodejního formuláře, a to nejpozději 2 dny před začátkem akce. Pozdější přihlášky je možno akceptovat po předchozí telefonické nebo emailové domluvě.
·  Online přihlášky jsou ze strany prodávajícího potvrzovány na email, který byl uveden účastníkem na prodejním formuláři. Spolu s potvrzením je zaslána účastníkovi faktura s datem splatnosti ceny za kurz.
·  Zařazení účastníků na kurz bude uskutečněno podle pořadí uhrazených přihlášek. Účastník bude vyrozuměn v případě, že nebude zařazen z důvodů naplněné kapacity.
·  Cena kurzu včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH, je uvedena na vybraném webovém rozhraní prodávajícího.
·  Cena kurzu je určena v závislosti na délce konání semináře, osobě lektora, poskytovaných materiálech, zajištěném občerstvení, místě konání apod.
·  Účastník se zavazuje uhradit cenu kurzu dle splatnosti uvedené na doručené faktuře, nejpozději však do 4 dnů před konáním semináře a to převodem na účet prodávajícího. Po uhrazení kupní ceny zašle prodávající účastníkovi daňový doklad a je-li uvedeno na webové stránce, i vstupenku.
·  Prodávající si vyhrazuje umožnit po předchozí konzultaci uhradit účastníku cenu za kurz v hotovosti v den konání kurzu. V případě platby v hotovosti obdrží účastník daňový doklad u prezence.
·  Prodávající si vyhrazuje právo na případnou změnu termínu kurzu, přednáškového sálu či zrušení kurzu z organizačních a provozních důvodů. V případě změny termínu či zrušení má účastník právo na vrácení 100% ceny nebo absolvovat seminář v náhradním termínu nebo si vybrat jiný produkt prodávajícího ve stejné ceně.
·  Prodávající nenese žádnou zodpovědnost za nedostatky ve službách kterékoliv třetí strany, kterou využívá při svých vlastních službách. Dále nenese zodpovědnost na zranění, škody a ztráty vzniklé účastníkům.
·  Na kurzech budou pořizovány fotografie, video a audio nahrávky pro marketingové účely, které následně mohou být uveřejněny na webu, v tisku a sdělovacích prostředcích. Při prezenci v den konání kurzu budete moci vyjádřit svůj souhlas případně nesouhlas písemně.
·  Rád bych Vás upozornil, že účast na kurzu je dobrovolná a každý účastník zodpovídá sám za sebe. Pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení. Účastník bere na vědomí, že v průběhu kurzu z oblasti osobnostního a duchovního rozvoje může být vystaven fyzickému, psychickému či emocionálnímu zatížení. Účast na seminářích osobního rozvoje je určena zdravým svébytným lidem, kteří mají zájem o osobnostní a duchovní růst a kteří netrpí žádnou duševní či mentální poruchou.
·  V případě, že účastník s kurzu v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby, zavazuje se před zahájením semináře informovat lektory o této skutečnosti a o charakteru obtíží, které jsou důvodem léčby. Dále je doporučeno, aby o účasti na kurzu informoval svého ošetřujícího lékaře nebo psychiatra.
·  Vybrané vzdělávací programy podléhají právní ochraně dle autorského práva, účast na kurzu neopravňuje účastníka získané znalosti vyučovat a ani jinak komerčně využívat a vydávat za své.
·  Prosíme účastníky, aby ostatní nerušili svým pozdním příchodem. Prezence účastníků začíná 30 minut před zahájením kurzu, není-li uvedeno jinak. Čas ukončení kurzu je uveden orientačně.
·  Storno podmínky
Ø  Žádost a zrušení/odhlášení zašlete emailem na adresu info@folkloracek.cz
Při zrušení objednávky je nutné uvést Vaše jméno, email a číslo variabilního
symbolu objednávky.
Ø  Pokud se odhlásíte více jak 14 dní před datem konání semináře, vrátíme Vám 100% z uhrazené ceny. Místo vratky máte možnost již uhrazenou cenu převést na koupi jiného produktu nebo služby z naší nabídky v plné ceně kurzu.
Ø  Pokud se odhlásíte méně než 14 dní (včetně) před datem konáním kurzu, bude Vám účtován storno poplatek ve výši 100% ceny semináře. Máte však možnost již uhrazenou cenu převést na koupi jiného produktu nebo služby z naší nabídky v plné ceně kurzu nebo absolvovat kurz v náhradním termínu, bude-li se opakovat nebo můžete za sebe poslat náhradníka.
Ø  Peníze Vám budou vráceny na stejný účet, ze kterého byly prostředky uhrazeny poté, co bude z vaší strany na mou emailovou adresu info@folkloracek.cz doručeno potvrzení o přijetí opravného daňového dokladu.
Ø  Můžete za sebe poslat náhradníka, kterého si sami najdete. Tuto skutečnost jste povinni mi oznámit emailem na adresu info@folkloracek.cz nejpozději jeden den před datem konání akce. Storno poplatek se v tomto případě neplatí a celá platba je přesunuta k novému účastníkovi.
Ø  Pokud se akce nezúčastníte z jakéhokoliv důvodu, cena kurzu se nevrací.
 
C) Podmínky opakovaných plateb
·  V případě zakoupení produktu/služby, které jsou nabízeny s revolvingem (automatickým opakováním) zákazník zvolením platby prostřednictvím platební karty souhlasí se strháváním opakovaných plateb z jeho platební karty, a to za podmínek dle zvolené varianty v objednávce.
·  Ceny a podmínky opakovaných plateb jsou uvedeny na webové stránce produktu a v prodejním formuláři.
·  Informace o výši a formě opakovaných transakcí, datu a periodě strhávání opakované platby a všech změnách souvisejících s opakovanými platbami jsou zákazníkovi zasílány emailem.

D) Online setkání např. přes platformu ZOOM, TEAMS a pod. při konzultacích či diskuzních setkáních (Přástky, festival tradic Zvykoslav, online fototábor atd.)  bývají nahrávány a mohou být použity v rámci  aktivit Folkloráčka a na webových stránkách.
 
12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
12.1. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách prodávajícího specifikovaných v odst. 1.5.
12.2. Stížnosti a připomínky Spotřebitele, které se týkají smluvního vztahu uzavřeného mezi prodávajícím a kupujícím, vyřizuje prodávající, stížnosti může Spotřebitel uplatnit na info@folkloracek.cz. Pokud je stížnost svým obsahem reklamací, bude stížnost vyřízena jako reklamace.
12.3. Všechny právní spory vzniklé v souvislosti s kupní smlouvou, budou řešeny  v soudním řízení. Pouze bruselské soudy Belgického království jsou příslušné pro všechny spory.
12.4. Prodávající si vyhrazuje právo u vybraných produktů upravit další práva a povinnosti smluvních stran nad rámec těchto obchodních podmínek. Tato pravidla budou vždy uvedena na webových stránkách příslušného produktu a mají přednost před ustanoveními VOP.
12.5. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována v elektronické podobě a není veřejně přístupná.
12.6. Toto aktuální znění obchodních podmínek je platné a účinné od 1. 4. 2021
 

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

DODAVATEL
Sweet Life bv
DIČ: BE0541.356.010
Jan Boonlaan 42, 1500 Halle, Belgie
info@swalens.eu
 
ZÁKAZNÍK
Jméno a příjmení / Název společnosti Ulice, číslo popisné
Město, PSČ
Telefon
Email
Číslo bankovního účtu

INFORMACE O VÝROBKU/SLUŽBĚ
 
 
 
 
 
Chci jednostranně odstoupit od smlouvy a žádám o vrácení uhrazené částky za výrobek/službu.
 
 
 
 
 
Datum a podpis zákazníka
 

Potřebujete pomoc?

Napište nám na info@folkloracek.cz

Jsme tu pro vás, rádi vám pomůžeme.